تاريخ : 1394/07/26
کد مطلب: 557
دومین شمارۀ خبرنامۀ کنگرۀ هزارۀ سید مرتضی علم الهدی منتشر شد.

دومین شمارۀ خبرنامۀ کنگرۀ هزارۀ سید مرتضی علم الهدی منتشر شد.

به همت دبیرخانۀ کنگرۀ بزرگداشت هزارۀ وفات سید مرتضی علم الهدی، دومین شمارۀ خبرنامه این کنگره، منتشر شد. برخی از عناوین مطالب این شماره عبارت اند از:

«سال‌نمای نگارش آثار سیّد مرتضی»؛

«شخصیّت، آثار و زمانۀ سیّد مرتضی، در گفتگو با آیة الله استادی»؛

«نگاهی به مجموعه‌های مخطوط رسائل سیّد مرتضی»؛

«تجلّی دیدگاه‌های سیّد مرتضی در پایان‌نامه‌ها».

چکیدۀ تعدادی از مقالات پذیرفته شده از سوی دبیرخانۀ کنگره، با عنوان «چکیدۀ مقالات پذیرفته شده»، یکی دیگر از بخش های شمارۀ دوم خبرنامۀ کنگره است.

همچنین در این شماره، گزارشی کوتاه از کنگرۀ سیّد مرتضی در عراق ـ که در اوایل سال جاری برگزار شد ـ، آمده است.