تاريخ : 1396/03/31
کد مطلب: 758
انتشار «کتاب شیعه» ویژه سید مرتضی

انتشار «کتاب شیعه» ویژه سید مرتضی

شماره 9 و 10 دوفصلنامۀ تخصصی موسسه کتاب شناسی شیعه «کتاب شیعه» ویژۀ تراجم، کتاب شناسی، نسخه پژوهی، نقد کتاب ویژه نامه سید مرتضی منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره به قرار زیر است:

 تصحیح بعض المفاهیم الخاطئة.../ السید محمد مهدی الموسوی الخرسان

 علی هامش سیرة الشریف المرتضی علم الهدی/ السید عبدالستار الحسنی

 نظرة عجلی فی مذهب الشیرف ابی محمدالحسن بن علی الناصر الاطارو/ السید عبدالستار الحسنی

 یومیات الشریف المرتضی/ حیدر البیاتی

 مکتبه الشریف المرتضی/ حیدر البیاتی

 الشریف مرتضی فی مصادر اهل السنة/ سعید احمدی فرد؛ مراجعه السید عبدالستار الحسنی

 إجازتان من الشریف المرتضی/ السید حسین الموسوی البروجردی

 فائدة فی ذکر تلامید الشریف المرتضی.../ السید حسین الموسوی البروجردی

 دور الشریف الحسین بن موسی و ولدیه فی امارة الحجّ/ حسین الواثقی

 إمارة الحجّ و البیت الموسوی/ فارس الحسون

 الحدود و الحقائق من کلام الشریف المرتضی/ محمد تقی الفقیه العاملی

 من نفائس مخطوطات الشریف المرتضی/ محمد تقی الفقیه العاملی

 الشیب و الشباب فی شعر الشریف المرتضی/ محمدحسن محیی الدین

 حول دیوان الشریف المرتضی/ عبدالسلام محمد هارون؛ مراجعه السید عبدالستار الحسنی

 مع الدکتور محیی الدین فی «ادب المرتضی»/ السید محمد الحیدری

 پژوهشی دربارۀ رسالۀ المحکم و المتشابه/ سید احمد مددی

دربارۀ کتاب «شرح الرسالة» از سید مرتضی/ رضا مختاری

مؤلف این کتاب کیست؟/ رضا مختاری

درنگی در الناصریات والبانة وفقه الناصر للحق/ علی صدرایی خویی

رابطۀ «ذریعه» سید مرتضی با «عدّه» شیخ طوسی/ محمدباقر ملکیان

درآمدی بر روش شناسی آثار سید مرتضی/ محمدرضا خادمیان

اوضاع فکری و فرهنگی بغداد در عصر سید مرتضی/ حامد شریعتی نیاسر

حجیت «خبر واحد» از نفی تا اثبات/ حسن طارمی

عالمان متقدم امامی و خبر واحد و اجماع با تأکید بر دیدگاه سید مرتضی/ امین حسین پوری

آثاری درباره امالی سید مرتضی/ مهدی صفرزاده

توطید التأسیس: تعلیقات علی کتاب تأسیس الشیعة الکرام/ السید عبدالستار الحسنی

این مجله با صاحب امتیازی موسسه کتابشناسی شیعه، مدیر مسئولی رضا مختاری و سردبیری عبدالحسین طالعی منتشر می شود.