تاريخ : 1397/06/15
کد مطلب: 799
نشست مقدماتی ـ سخنرانی آیت اللّه استادی، رئیس کنگره

نشست مقدماتی ـ سخنرانی آیت اللّه استادی، رئیس کنگره

نشست مقدماتی ـ سخنرانی آیه اللّه استادی، رئیس کنگره