شماره تماس با دبیرخانه دائمی کنگره های موسسه دارالحدیث: 


تلفن : 37176130-025
نمابر : 37176141-025