تاريخ : 1391/10/19
کد مطلب: 362
 در ستایش حضرت عبدالعظیم علیه السلام

در ستایش حضرت عبدالعظیم علیه السلام

خــالــق مـــــــهربان و ربّ رحــــیم

قـــــادر لایــــــزال و حـــیّ قــدیـم

آنکه از لـــــطف بــــنده را ســـــازد

غرق نعمت در این جهان ز نعیـم

حــــال از درگهش همـــی خواهم

یاریــم ده به من نــــما تــفــهیـم

تا نـویسم کـنـون ز شـــخــــصیتی

حـضرت شـاهزاده عبــدالعـظیــم

آنـکه هر کس زیــــارتــــش بــــرود

دگـــر از آخــــرت نـــدارد بـــــیـــم

زائــــرش را ثــــواب کـــرب و بــــلا

بـدهد خــالـق غــفــور و رحــیــم

نـام نــامـــی او ابـــاالــقـــاســــم

حـسـنــی، از سـلال ابــراهــیــم

شهر ری شــد ز مدفنش مشهور

حضرتش هست واجب الـتعظیـم

مـــردمـــانـی که اهل ری هستند

بهره بُردند زیـن حــــرم ز قــدیـــم

همـه بــــهـــر زیــارتـــش بــرونــــد

به سوی شاهزاده عــبدالعـظیـم

چــنـد تــن از زاده‌هـــای پــیـغمـبر

با مراجع به نزد اوســـت مُقــیــم

عـــلــمای بـــــزرگ مـــدفــون‌انــــد

اندر این بیت و این مـکـان نـعـیـم

زحـــمــــت رفـــتـــن زیــــــــارت او

مـی‌نـمـایـد قـبـول قـلـب سـلـیـم

مـن خـودم هـم کـه اهل تــهرانم

بـودم از نــعـمـت جـوارْ ســـهـیـم

حـــال هــم مـشـهـد امـام رضـــــا

مـتـوطـن شــدم نــدارم بـــــیـــم

«بدری» این را همی کند تقدیــم

بدری این را همی کـنـد تسلـیـم