تاريخ : 1397/03/29
کد مطلب: 763
سيّد مرتضى، حديث و عقل

سيّد مرتضى، حديث و عقل

نوشتار حاضر، با اصل قراردادن عقل‏گرايى سيّد مرتضى علم الهدى، ميزان توجّه وى به حديث را با طرح چند نمونه از ديدگاه‏هاى ايشان بررسى مى‏ كند و در پايان به اين نتيجه مى‏رسد كه: سيّد مرتضى، در شناخت دين، افزون بر قرآن، توجه ويژه به عقل دارد و از احاديث، تنها مواردى را مى‏ پذيرد كه صدورش از معصوم قطعى است. بنا بر اين، اخبار آحاد و نيز   مواردى را كه با عقل ناسازگار است، يا اصلاً نمى‏پذيرد يا به گونه‏اى آنها را   توجيه مى‏كند.

واژگان كليدى: سيّد مرتضى، عقل‏گرايى، حديث.