تاريخ : 1397/03/29
کد مطلب: 767
اصول دين در آيات، روايات و انديشه عالمان شيعه

اصول دين در آيات، روايات و انديشه عالمان شيعه

امروزه توحيد، نبوّت، معاد، عدل و امامت در ميان شيعيان دوازده‏ امامى به عنوان اصول پنج‏گانه دين، مشهور و معروف است. آيا شيعيان از ابتداى ايجاد تفكّر شيعى، اصول اعتقادى را بر اين پنج اصل استوار می ساختند يا مباحث ديگرى را اساس تفكّر شيعى، می دانستند؟ اين نوشتار با بررسى كتاب‏ هاى اعتقادى پيشينيان، به دنبال پاسخگويى به پرسش طرح شده   است. پاسخى كه از رهگذر مرور كتاب‏ هاى اعتقادى تا سده دهم هجرى به دست آمده، گوياى اين مطلب است كه اين پنج اصل از قرن دهم به بعد، انسجام و شهرت يافته و در سده‏ هاى پيشين، به اقتضاى مسائل هر دوره، برخى از مباحث اعتقادى، برجسته و اصل شده است. علاوه بر اين، نويسنده مدعى است كه «عمل» از اصول دين است و بر پايه آيات و   روايات، درصدد به كرسى نشاندن مدّعاى خويش است.

واژگان كليدى: اعتقادات شيعى، اصول دين، عمل.