تاريخ : 1397/03/29
کد مطلب: 768
بازشناختِ نظام امامت در انديشه سيّد مرتضی

بازشناختِ نظام امامت در انديشه سيّد مرتضی

امامت‏ پژوهى، يكى از سويه‏ هاى مهم و پُردامنه در انديشه كلامى سيّد مرتضى است. او در آثار مختلف خويش، بدين مقوله پرداخته و در پنج محور، مباحث امام‏ شناسى خويش را سامان بخشيده است: چرايى و ضرورت وجود امام، وحدت امام در هر زمانه، جايگاه و مرتبت امام، صفات و ويژگی هاى امام و راه‏ هاى شناخت امام جامع الشرائط. او قاعده لطف را مهم‏ترين دست‏ مايه اثبات ضرورت وجود امام كرده است و بر اساس اجماع اماميه، واحد بودن امام در هر زمانه را اثبات می كند. او با   بهره‏ گيرى از ادلّه نقلى، امام را نسبت به فرشتگان، در مقام و منزلتى ارجمندتر می انگارد. عصمت، افضل بودن بر رعيّت، علم و شجاعت، مهم‏ترين ويژگی هاى امام از منظر اوست كه در اثبات ضرورت آنها يا تعيين حدود و ثغورشان، به غايت كوشيده است. نظام امامت‏ پژوهى او با بحثى گسترده در باره ابعادِ مختلفِ راه‏هاى شناخت مصداق امام، چون: دليل عقلى، نصوص قرآنى و روايى، اجماع و معجزات، فرجام می پذيرد.

واژگان كليدى: سيّد مرتضى، امامت، ضرورت، جايگاه امامت، صفات   امامت، راه ‏هاى شناخت امامت.